ประกวดโครงงานวิชาชีพ ปี 2561

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราข
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง สนองความต้องการของชุมชนและสังคม

1

2

3

4

5

6

7

You are here: Home News and Events ประกวดโครงงานวิชาชีพ ปี 2561