ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความเป็นผู้นำ ภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกความอดทน การพึ่งพาตนเอง และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

1

2

3

4

5

 

You are here: Home News and Events ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2560