โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมเรื่องการเขียนหนังสือราชการ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โดยมี ผศ.จรูญ ตันสูงเนิน อดีตอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกนกนารี วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เพื่อเป็นหลักการสื่อสารในหน่วยงานต่อไป

1

2

3

4

5

ติดตามข่าวสารวิทยาลัยเพิ่มเติม คลิกเลย

You are here: Home News and Events โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ