โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ร่วมกับ มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สถานศึกษาคุณธรรม" ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกนกนารี วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม

1

5

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกเลย

You are here: Home News and Events โครงการสถานศึกษาคุณธรรม