โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

พิธีไหว้ครูครู 57วทอ. นครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะวิชาชีพ

การจัดอบรมดังกล่าวได้ดำเนินการในส่วนของ สาขาวิชาพาณิชย์นาวี สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ โดยมี ดร.ประเวศร์ เดี่ยววานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ และคณะฯ (วิทยากร-บรรยาย) ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องชบา โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

You are here: Home News and Events โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพ